Saltar apartados

Josep Martines Peres

CATEGORIA ADMINISTRATIVA:

Catedràtic d'universitat

PERFIL

Semàntica i gramàtica

 

DADES DE CONTACTE

Adreça electrònica: josep.martines@ua.es

Telèfon: +34 96 590 3400

Extensió: 2568

Fax: +34 96 590 9330

Ubicació del despatx: Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres, edifici I, 3a planta (Codi Sigua: 0020P3016)

 

DOCÈNCIA 2020/21

12054 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA grup 1 (TEO)

12054 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA grup 1 (PRA)

30040 SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES grup 1 (TE0)

30040 SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES grup 1 (PRA)

 

INVESTIGACIÓ ACTUAL

-Semàntica diacrònica. Canvi lexicosemàntic. Contacte de llengües. Semàntica cognitiva. Pragmàtica diacrònica

-Lexicografia històrica. Lexicografia i estandardització

-Sintaxi diacrònica

-Terminologia i neologia

-Toponímia

-Lingüística de corpus

-Ensenyament de la llengua en primària, secundària i batxillerat

 

CURRÍCULUM   

 

Mestre de primària (especialitat Filologia Anglesa, 1984), Llicenciat en Filologia Catalana (1986), màster en Toponímia per la Universitat de València (1992), Doctor en Filologia Catalana (1997), és actualment professor titular de la Universitat d'Alacant (acreditat a catedràtic). És membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, del qual ha fet també de secretari. És membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans (Secció Filològica, 2005) i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ha actuat com a especialista de les Proves d'Accés a la Universitat de la Universitat d'Alacant per l'assignatura de Valencià: llengua i literatura (1993-2016).

 

Tesis dirigides: 4 tesis doctorals llegides i 7 en curs de realització. Totes tenen a veure amb la semàntica i la sintaxi diacrònica, amb lexicografia o amb la història del lèxic.

 

Docència: Ha impartit assignatures com ara Semàntica i lexicologia, Sintaxi, Fonètica i fonologia, Gramàtica històrica, o Terminologia i llenguatges d'especialitat. Ha participat en cursos de doctorat i màsters universitaris.

 

Projectes de recerca en què participa

 

 1. Gramática del Catalán Antiguo (investigador principal; MICINN, FF12009-13065, FILO). Ha permès constituir el corpus per a redacció de la gramàtica del català antic (cf. infra).

 2. Gramàtica del català antic (codirigit amb Manuel Pérez-Saldanya, Universitat de València): gramàtica històrica de la llengua catalana (des dels orígens fins a l'edat moderna).

 3. Gramàtica del Català Modern (1601-1834) (investigador principal; MINECO, Ref. FFI2012-37103). Ha permès de constituir el corpus per a una futura Gramàtica del català modern.

 4. Projecte institucional europeu isic-vitra (dirigit per Vicent Matines, Universitat d'Alacant). Dins aquest projecte hi ha constituït un grup d'investigadors i becaris vinculats a la recerca en semàntica i sintaxi diacròniques i lingüística de corpus.

 5. Constitució del corpus textual per a l'elaboració d'una gramàtica antiga del català antic (orígens/ 1600) (dotat per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC))

 6. Constitució del corpus textual per a l'elaboració d'una gramàtica antiga del català modern (1601-1833) (dotat per l'IEC)

 7. Xarxa NEOXOC (xarxa d'estudi de la neologia; Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat d'Alacant, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Perpinyà, Govern d'Andorra).

 

Llibres (només com a autor o coautor)

 

 1. Martines, Josep & Manuel Pérez-Saldanya (2009) (ed.): Per a una gramàtica del català antic, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

 2. Martines, Josep (2010): L'anomenat "lo neutre". L'expressió de l'abstracció en català. Una aproximació diacrònica, València/ Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/ Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 3. Martines, Josep (2012): El valencià del segle XIX. El lèxic: l'aportació del «Diccionario valenciano» de Josep Pla i Costa, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

 4. Ha estat autor i coordinador de diversos llibres per a l'ensenyament de la llengua en primària, secundària i batxillerat en editorials valencianes i de diccionaris per a l'editoral Larousse.

 

Articles i capítols de llibre (una tria)

 

 1. Martines, J. (1995): "El sufix -aire al País Valencia", Estudis de llengua i literatura catalanes/ XXXIV, 229 - 263.

 2. Cano, M. A. & J. Martines (1998): "Cap a una teoria lingüística de la toponímia des de l'òptica de la lingüística cognitiva. Estudios de Lingüística Cognitiva, 1, Universitat d'Alacant, 247-264.

 3. Martines, J. (1999): "La proximitat lèxica entre el català i l'aragonés a propòsit de bard, brull, caragina i xafardejar", Actas d'a I Trobada d'Estudios y Rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatura, Osca, Instituto d'Estudios Altoaragoneses & Consello d'a Fabla Aragonesa, 125-162.

 4. ___ (1999): "Sobre una construcció sintàctica catalana una mica controvertida: "ser + de + infinitiu". E si de dos mals lo menor és de elegir, qual serà l'altre, si la mort per menor elegexes (Joan Roís de Corella), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 211- 264.

 5. ___ (1999): "Dues petites aportacions al lèxic de la ramaderia", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,75, 605-616.

 6. ___ (2000): "Una família lèxica conflictiva?: saga, +sagar, assagar (?) i assagador o assegador", Butlletí de la Societat d'Onomàstica, 82, 115-133.

 7. ___ (2000): "L'aportació del Josep Antoni Cavanilles a la terminologia botànica catalana. Un avanç. Actes del I Col·loqui Internacional d'Història dels llenguatges iberoromànics d'especialitat (s. XVII-XIX): solucions per al futur. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 243-262.

 8. ___ (2000): "El canvi lèxic en català (ss. XVI-XX). Una aproximació des de la lexicologia diacrònica cognitiva (I). Les novetats i la llengua catalana", Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 35-65.

 9. ___ (2000): "Els noms dels llocs i l'estudi del lèxic, a propòsit de atzavara, farigola i bruc", Estudis de toponímia valenciana, València, Denes, 33-69.

 10. ___ (2000): "L'expressió de les emocions i la creativitat lèxica: estimar 'amar', entre l'eufemisme i la metàfora cultural", Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander, Universidad Menéndez Pelayo, 2, 1221-1243.

 11. ___ (2000): "Sobre una altra construcció sintàctica catalana força controvertida (I): 'en + infinitiu' temporal al País Valencia", La lingüística de Pompeu Fabra, Alacant, IIFV, p.127-164.

 12. ___ (2002): "Sobre ataüllar, traüllar i traucar", Estudis del valencià d'ara. València, Denes, 309-326.

 13. ___ (2002): "El valencià vehicle de la difusió del coneixement", Canelobre, 47, 145-163.

 14. ___ (2002): "L'aragonès i el lèxic valencià. Una aproximació", Caplletra, 32, 157-201.

 15. ___ (2004): "Els llibres de privilegis reials valencians: una font per a l'estudi de la llengua", dins Juan Antoni Barrio (ed.), Los cimientos del estado en la Edad Media. Cancellerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media, Marfil, Alcoi, 345-369.

 16. ___ (2005): "La llengua antiga i els usos sintàctics contemporanis. L'expressió de la intensitat", Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 15 i 16 d'octubre de 2004, IEC, Barcelona, 2005, 31-98.

 17. ___ & M. Guardiola & H. Gonzàlvez & S. Montserrat (2005): "Lèxic i identitat: lexicografia i estandardització al País Valencià (Guia d'usos lingüístics, ii, Aspectes lèxics de l'Institut Interunivesitari de Filologia Valenciana", dins Bàrbara Roviró et al. (ed.), Normes i identitats. Normen und Identitäten, Titz, Axel Lenzen Verlag, 193-213.

 18. ___ (2006): "La documentació llatina del Regne de València (s. xiii) font per a la història del lèxic català", dins Aires A. Nascimento/ Paulo F. Alberto, iv Congresso Internacional de Latim Medieval Hispânico. Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005. Actas, Centro de Estudios Clássicos, Facultade de Letras de Lisboa, Lisboa, 2006, 651-665.

 19. ___ (2006): "El migjorn valencià dins l'obra lingüística de Manuel Sanchis Guarner", dins Santi Cortés & Vicent Josep Escartí, Manuel Sanchis Guarner. Un humanista valencià del segle xx, València, AVL, 44-73.

 20. ___ (2007): "Notes lèxiques sobre el bell catalanesc del migjorn extrem del Regne de València a l'edat mitjana", dins Canelobre, 52, 14-28.

 21. ___ (2009): "L'expressió de l'abstracció i estudi de les traduccions. Les Poesies d'Ausiàs Marc i la traducció espanyola de Baltasar de romaní", Estudis Romànics, 31, 105-140.

 22. ___ (2009): "El contacte del català amb la llengua dels aragonesos al s. xiii al País Valencià: influència sobre el lèxic", Caplletra, 46, 61-88.

 23. ___ & S. Montserrat (2009): "La llengua de les Poesies d'Ausiàs Marc. Un tast de la sintaxi (i)", dins Journal of Catalan Studies, 12, 1-32 (http://www.anglo-catalan.org/jocs/12/articles.html).

 24. ___ & M. Pérez-Saldanya (2009): "Per a una gramàtica del català antic", dins Josep Martines & Manuel Pérez-Saldanya (ed.), Per a una gramàtica del català antic, IIFV, Alacant, 7-39.

 25. ___ (2010): "La importància de la neologia per a les llengües romàniques: el cas del català", dins Maria Teresa Cabré, O. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente (ed.), Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. IULA, Documenta Universitària, Barcelona, 157-174.

 26. ___ (2010): "L'article definit masculí abstracte de les codes de les oracions comparatives de desigualtat en català antic". Da Papa Borgia a Borgia Papa. Letteratura, lingua e traduzione a Valencia. Lecce, Pensa MultiMedia Editore, 221 - 224.

 27. ___ (2011): "Punxar i família, mossarabismes del català?", Caplletra, 52, 104-235.

 28. ___ (2012): "Història del lèxic i contacte de llengües. El català i l'aragonès al País Valencià a l'edat mitjana: un tast lèxic", dins Glòria Claveria Nadal, Margarita Freixas Alás, Marta Prat Sabater, Joan Torruella Casañas (ed.s), Historia del léxico: perspectivas de investigación, Iberoamericana/ Vervuert Verlag, Madrid/Frankfurt, 127-166.

 29. ___ & B. Montoya (2012): "Monocentrism vs. pluricentrism in Catalan", dins Augusto Soares da Silva, Amadeu Torres & Miguel Gonçalves (eds.), Línguas Pluricêntricas. Variação Linguística e Dimensóes Sociocognitivas, Braga, Universidade Católica Portuguesa, 185-195.

 30. ___ (2012): "El canvi semàntic a propòsit de enze, enza. Estudi del lèxic d'Enric Valor", Ítaca. Revista de Filologia, 2, 143-204.

 31. ___ (2012): "La integració conceptual o blending i l'arc de Sant Martí. Vers una semàntica cognitiva diacrònica i cultural", eHumanista/IVITRA, 2, 240-270. http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/2

 32. ___ (2012): "Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa", Antoni Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 941-998.

 33. ___ (2012): "Aproximació als aragonesismes del Llibre dels fets de Jaume I", dins El Llibre dels feits. Aproximació crítica, València, AVL, 2012, 101-116.

 34. ___ (2013): «El verb estimar i l'amor hereós i Joan Roís de Corella. Un acostament segons la pragmàtica diacrònica», Afers, 76, 1-24.

 35. ___ (2013): "Les paraules que encara no se n'han anat de Benimantell", Conèixer Benimantell, Alacant, Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, 111-132, 2013.

 36. ___ & Sandra Montserrat (2014): "Subjectivació i interferència en l'evolució semàntica i en l'inici de la gramaticalització de jaquir (segles XI-XII)", Caplletra, 56, 185-211.

 37. ___ (2015): "Diacronia i neologia: canvi semàntic, subjectivació i representació del pensament. El català esmar, des de 'taxar' fins a 'inferir' i 'imaginar' i mès enllà", Caplletra, 59, 221-248.

 38. ___ (2015): "Semantic change and intersubjectification: The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan", Catalan Journal of Linguistics, 14, 79-111. http://revistes.uab.cat/catJL

 39. ___ (en premsa): "L'émergence des futurs épistémiques romans. L'exemple du catalan médiéval du xiiie siècle». Baranzini, Laura et al. (eds), Le futur dans les langues romanes, Berne, Peter Lang.

 40. ____ (en premsa): "La història del lèxic i els corpus textuals i lexicogràfics: una ullada sobre escombrar i agranar". Perea, Pilar (ed.). Universitat de Barcelona.

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464