Saltar apartados

Tràmits econòmics

 

DADES FISCALS

UNIVERSITAT D'ALACANT

Departament de Filologia Catalana

Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig

Alacant - Espanya

 

NIF: Q-0332001-G (factures empreses espanyoles)

VAT: ESQ-0332001G (factures empreses estrangeres)

Directoria Comú o DIR 3 per a facturació FACe (facturació electrònica).

 

Cód. OC (Oficina Comptable) U00100114
Cód. OG (Òrgan Gestor) U00100051
Cód. UT (Unitat Tramitadora) U00100051
CenGas 034200
Orgànica 3420

Aquests codis poden consultar-se en la següent adreça web: enllaç

 

ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AL DEPARTAMENT

Exercici 2020

 • Pressupostos públics 2020
 • El control dels comptes bancaris centralitzats correspon al Servei de Comptabilitat i Pressupost; el control dels comptes bancaris assignats al Departament correspon al Servei de Gestió Econòmica, d'acord amb la normativa corresponent.
ASSIGNACIÓ 2020
CAPÍTOL 2         37.887,20 €
CAPÍTOL 6          8.850,00 €

Exercici 2019

 • Pressupostos públics 2019
 • El control dels comptes bancaris centralitzats correspon al Servei de Comptabilitat i Pressupost; el control dels comptes bancaris assignats al Departament correspon al Servei de Gestió Econòmica, d'acord amb la normativa corresponent.
ASSIGNACIÓ 2019
CAPÍTOL 2          36.314,17 €
CAPÍTOL 6            8.850,00 €

 

MATERIAL INVENTARIABLE

Segons la normativa que acompanya al pressupost de l'any 2019, la quantia límit per a inventariar al material informàtic no fungible, passa de 60€ a 100€, IVA inclòs.

BÉNS D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA I ACORDS MARC

DESPESES DE REPRESENTACIÓ I PROTOCOL·LARIS

S'entenen com a despeses de representació o protocol·laris els destinats a menjars, obsequis i uns altres de naturalesa semblant que les autoritats universitàries hagen de realitzar en l'acompliment de les funcions derivades de la representació institucional que ostenten.

Com a regla general per a totes les despeses d'aquesta naturalesa s'haurà d'acompanyar a les factures originals

 • Certificació en la qual s'especifiquen els motius que justifiquen la realització de les despeses.
 • Persones o grups de persones destinataris d'aquests.
 • En el cas de personal extern ha d'indicar-se l'entitat a la qual pertanyen i el seu lloc o càrrec en aquesta.

Aquestes despeses són incompatibles amb el pagament de dietes i no podran superar la quantia de 30 € per comensal, excepte autorització expressa. La factura o document justificatiu de la despesa haurà d'indicar obligatòriament el nombre de comensals i la data del servei. No seran admissibles les despeses per menjars en les quals tots els comensals siguen empleats o membres de la Universitat d'Alacant.

Es reduirà la despesa de reunions i conferències amb les mesures següents:

 • Totes les reunions de treball organitzades per la Universitat d'Alacant es faran preferentment en instal·lacions pròpies, utilitzant, sempre que siga possible, mitjans propis i procurant un nivell òptim d'ocupació i aprofitament de les instal·lacions.
 • La celebració de reunions es planificarà de manera que, en la mesura que siga possible, s'evite incórrer en despeses de manutenció i allotjament. De no ser possible únicament s'abonaran dietes corresponents als dies de celebració de l'esdeveniment, estenent-se com a màxim al dia anterior o al posterior.
 • Es potenciarà la utilització dels sistemes de videoconferència de manera que es puguen reduir els desplaçaments del personal. Tota la documentació necessària per a la celebració de la reunió s'enviarà al personal convocat a la mateixa per mitjans electrònics.

Per a l'optimització de la despesa en matèria de publicitat institucional tot despesa proposada amb tal finalitat haurà de comptar amb el vistiplau de la unitat de comunicació, a l'efecte de validar el compliment dels drets establits per la unitat competent.

En el cas concret dels obsequis, aquests, en tot cas, hauran de destinar-se a l'atenció de persones alienes a la Universitat d'Alacant, havent d'identificar-se en memòria adjunta als destinataris d'aquests, fent constar el motiu que el justifica.

COL·LABORACIONS DOCENTS

Es considera col·laboració docent la prestació d'activitats docents en la Universitat desenvolupades en forma de curs de formació o perfeccionament de personal, o quan es tracte de seminaris, col·loquis, taules redones o conferències sempre que siguen realitzades per persones físiques alienes a la Universitat.

També, per extensió, pot ampliar-se el concepte a activitats d'investigació o de caràcter cultural.

Els corresponents pagaments han de tramitar-se referits exclusivament a col·laboracions docents, a col·laboracions en activitats d'investigació o en activitats culturals; la resta de treballs complementaris que els desenvolupaments d'aquestes activitats puguen exigir hauran de ser justificats amb factures expedides pels empresaris, professionals o particulars que les realitzen.

En el cas de col·laboracions docents que comporten la impartició de docència haurà d'especificar-se en la pròpia proposta el nombre d'hores impartides.

En el supòsit de pagaments per col·laboracions docents per impartició de docència en títols oficials aquesta docència haurà de figurar en el corresponent Pla d'Organització Docent i a més, si agregadamente, el/la col·laborador/a ha impartit cinc o més hores d'aquest POD, s'haurà de reflectir l'assignació dels crèdits impartits en aquest, excepte causa justificada i previ informe del director del departament implicat en la docència.

CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

Segons l'article 118.1 del text de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, tenen la consideració de contractes menors:

 • Els contractes d'obra de quantia inferior a 40.000 €, IVA exclòs.
 • Els contractes de subministraments i serveis de quantia inferior a 15.000 €, IVA exclòs.

No obstant això, en nom de la cerca màxima de l'eficiència de la despesa, quan el cost de l'obra siga superior a 30.000 €, IVA exclòs, serà necessari sol·licitar almenys tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís de despesa, llevat que en el mercat no existisca suficient nombre d'entitats que puguen executar l'obra. Igualment, en el cas de subministrament de béns o de prestació de serveis d'import superior a 6.000 €, IVA exclòs, caldrà sol·licitar almenys tres ofertes de diferents proveïdors, abans de la contracció del compromís de despesa per a la prestació del servei o la compra del bé, llevat que per les especials característiques del bé o servei demandat no hi haja en el mercat suficient nombre de proveïdors.

Les empreses les ofertes de les quals se sol·liciten no podran pertànyer a un mateix grup, entenent-se per tals les que es troben en algun dels supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç. A aquest efecte, es podrà requerir a les empreses, en el seu cas, declaració del grup empresarial al qual pertanguen i de les empreses que l'integren. En tots dos casos, l'elecció entre les ofertes presentades, que s'hauran d'aportar per a tramitar la despesa, es realitzarà segons els criteris d'eficiència i economia. L'elecció s'haurà de justificar expressament en una memòria si no recau en la proposta econòmica més favorable. En tot cas, només s'admetran com a vàlids aquells pressupostos que en el moment de la seua acceptació (comanda en ferma) tinguen una antiguitat màxima de sis mesos.

La sol·licitud d'autorització del contracte menor haurà de realitzar-se amb caràcter previ a l'acceptació del pressupost o a efectuar l'oportú encàrrec. En l'expedient de contracte menor es justificarà que no s'està alterant l'objecte del contracte per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superen els llindars de l'article 118.1.

COMPENSACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TRAMITACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

 1. La presentació de factura electrònica és obligatòria per a les societats mercantils i resta d'entitats relacionades en l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que lliuren béns o presten serveis a la Universitat d'Alacant.
 2. La Universitat d'Alacant exceptua als proveïdors d'aquesta obligació en el cas que la quantia la base imposable de la factura no excedisca dels 1.000,00 euros, sempre que no es tracte de factures derivades d'acords marc o de sistemes dinàmics d'adquisició.
 3. La presentació de factures electròniques s'efectuarà a través del portal web Punt General d'Entrada de Factures Electròniques FACe, pertanyent al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, al qual es podrà accedir així mateix des de la seu electrònica de la Universitat.
 4. La introducció del procediment electrònic en la recepció i comptabilització de factures no pot anar en contra de l'objectiu principal que es persegueix amb aquest procés, i que és aconseguir una major agilitat en la tramitació i transparència per al tercer. Així, per a donar un adequat compliment els centres de despesa han de tramitar les factures, comprovant la seua validesa i donant la seua conformitat en un termini màxim de 15 dies des de l'entrada en la safata electrònica.

CONTRACTES DE RECERCA TRAMITATS A L'EMPARA DE L'ARTICLE 83 LOU

Article 83

1.-Els grups d'investigació reconeguts per la Universitat, els Departaments i els Instituts Universitaris d'Investigació, i el seu professorat a través dels mateixos o dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la Universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la investigació, podran celebrar contractes amb persones, Universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.

2.- Els Estatuts, en el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, establiran els procediments d'autorització dels treballs i de celebració dels contractes previstos en l'apartat anterior, així com els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que amb ells s'obtinguen".

PAGAMENT A PERSONAL PROPI

ALTA / MODIFICACIÓ EN BASE DADES A TERCERS UA

ALTA / MODIFICACIÓ

ESPANYOLS AMB RESIDÈNCIA FISCAL A ESPANYA

 • DNI

ESTRANGERS O NO RESIDENTS FISCALS A ESPANYA

 • Si percep dietes, retribucions, etc. subjecte a declaració de l'AEAT
  • Passaport o carta d'identitat si és comunitari
  • Document on conste el seu número d'identificació tributària al país de residència fiscal
  • Si vol evitar la doble imposició, haurà d'aportar certificat de residència fiscal (CRF) emès per les autoritats fiscals del país de residència indicant clarament que el citat Certificat s'expedeix a l'efecte del Conveni de doble imposició amb Espanya.
   Països amb conveni per a evitar la doble imposició
 • Només es paguen despeses de viatge (bitllets d'avió, allotjament, etc.)
  • Fotocòpia del passaport o carta d'identitat si és comunitari


COL·LABORACIÓ DOCENT

COL·LABORACIÓ DOCENT

COMISSIÓ DE SERVEIS

COMISSIÓ DE SERVEIS

 

 

 Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464