Saltar apartados

ELECCIONS 2021

ELECCIONS 2021

Per acord de Consell de departament de 16 de març de 2021, s'aprova la Convocatòria d'eleccions a representants dels diferents col·lectius en el Consell del departament (Personal Docent i Investigador sense vinculació permanent i personal investigador en formació, alumnat i PAS), i a Director/a de Departament.
 
Seu de la Comissió Electoral: Secretaria del departament (Facultat de Filosofia i Lletres, 3a planta. SIGUA 0020P3010).  La Secretaria del Departament de Filologia Catalana actuarà com a registre d'aquesta Comissió Electoral en l'horari d'atenció al públic.
 

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS A CONSELL DE DEPARTAMENT

De conformitat amb el que es disposa en article 88.1 de l'Estatut de la UA i l'article 7 del Reglament de Règim Intern del Departament de Filologia Catalana es convoquen eleccions a Consell de Departament dels col·lectius de PDI sense vinculació permanent (no doctor) i personal investigador en formació, Estudiants i PAS.

Conforme al citat reglament, el nombre de membres a triar per i entre cadascun dels col·lectius queda de la següent manera:

 • 5 PDI sense vinculació permanent (no doctor) i personal investigador en formació
 • 5 Estudiants
 • 3 PAS
 

CALENDARI ELECTORAL

En la reunió del Consell del Departament de Filologia Catalana de data 16/3/2021 s'aprova la convocatòria per a la renovació del Consell de Departament dels col·lectius de PDI SENSE VINCULACIÓ PERMANENT (NO DOCTOR) I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ, ESTUDIANTS I PAS i l'elecció de la Direcció del Departament, quedant el calendari electoral de la següent manera:

Exposició pública del cens electoral provisional  Fins al 19/04/2021
Termini d'adscripció a un cos o circumscripció electoral per als electors que pertanguen a més d'un.  Del 30/03/2021 al 13/04/2021
Termini de presentació de reclamacions contra el cens provisional  Del 30/03/2021 al 19/04/2021
 Publicació del cens definitiu  20/04/2021
Termini de presentació de candidatures per a la renovació del Consell de Departament dels col·lectius de PDI sense vinculació permanent i personal investigador en formació, estudiants i PAS  Del 21/04/2021 al 27/04/2021
Termini per a esmenar errors o completar la documentació presentada pels candidats  Fins al 28/4/2021
Proclamació provisional de candidats  29/04/2021
Termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats  Del 30/04/2021 al 04/05/2021

Proclamació definitiva de candidats

 05/05/2021
Campanya electoral  06/05/2021
Jornada de votació i horari  07/05/2021
 (d'11 h a 14 h i de 15 h a 16 h)
Proclamació provisional de candidats electes  10/05/2021
Termini de presentació de reclamacions contra l'acte de la proclamació provisional de candidats electes  Del 11/05/2021 al 12/05/2021
Proclamació definitiva de candidats electes  13/05/2021
Sorteig de la mesa electoral, presentació de candidatures i votació per a l'elecció de la direcció

 14/05/2021
 

 12.30 h 2a convocatòria

 

 

COMISSIÓ ELECTORAL

PROFESSORAT

 • JOSEP MARTÍNEZ PÉREZ (President titular)

PAS

 • MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ (Secretària titular)

ALUMNAT

 • LUIS VÍCTOR GÓMEZ (Vocal titular)
 

CENS ELECTORAL PROVISIONAL

Les reclamacions contra el cens provisional es faran a través d'instància (UACloud -> e-administració per a la comunitat universitària). Aquestes sol·licituds hauran de dirigir-se al president de la Comissió Electoral i presentar-les en la Secretaria del Departament.

Ningú podrà exercir el dret de sufragi actiu ni passiu en més d'un cos o, si és el cas, en més d'una circumscripció electoral. Els electors que pertanguen a més d'un cos o a més d'una circumscripció,  hauran de comunicar a la Comissió Electoral en el termini establit, l'adscripció a aquell cos o a aquella circumscripció en què vulguem exercir el seu dret de sufragi. En cas contrari, la Comissió Electoral adscriurà d'ofici l'elector al cos i circumscripció menys nombrosos d'aquells als quals forme part.

 
 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A RENOVACIÓ DEL CONSELL DE DEPARTAMENT (21/04/2021 al 27/04/2021)

Termini de presentació de candidatures per a la renovació del Consell de Departament dels col·lectius de PDI sense vinculació permanent (no doctor) i personal investigador en formació, estudiants i PAS

INDICACIONS

A fi d'evitar errors en la presentació de candidatures, es facilita l'extracte de l'article 44 del Reglament Electoral de la UA, el qual s'aplica de manera supletòria al procés electoral de Consell de Departament.

 • Les candidatures podran presentar-se de forma aïllada o agrupades en llistes. En tot cas, la sol·licitud haurà de presentar-se en el model normalitzat:
  • Presentació de candidatura individual
  • Presentació de candidatura agrupada
 • Quan les candidatures s'agrupen en llistes, haurà de procurar-se una composició equilibrada entre homes i dones, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives degudament motivades, que seran valorades per la Comissió Electoral. es considera una composició equilibrada quan les persones de cada sexe no superen el 60% ni representen menys del 40%.
 • La sol·licitud ha de contenir:
  • Nom, cognoms i fotocòpia de DNI, o qualsevol altre document identificatiu acceptat per aquest reglament per a l'emissió del vot, de la persona o persones sol·licitants i el cos i/o centre al qual pertany, podent indicar-se en la sol·licitud la denominació i , en el seu cas, la sigla o anagrama que identifique l'agrupació, sense que puguen admetre's denominacions, sigles o anagrames que induïsquen a confusió amb les d'unes altres que hagueren presentat la seua sol·licitud amb anterioritat, ni amb les de la Universitat d'Alacant.
  • Declaració individual d'acceptació de la candidatura i de la concurrència dels requisits d'elegibilitat.
  • La signatura de totes les o els sol·licitants.

Conforme l'article 20 de Reglament Electoral de la UA, qualsevol document o reclamació relatius al procés electoral, es presentaran davant la Comissió Electoral necessàriament a través del REGISTRE GENERAL i dirigides a la Comissió Electoral (disponible en UACloud).

 

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS (29/4/2021)

 • Proclamació provisional de candidatures. ACTA

Període de reclamacions contra la proclamació provisional de candidats: Del 30/04/2021 al 04/05/2021

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES (5/5/2021)

 • Proclamació definitiva de candidatures. ACTA
 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATS ELECTES (13/5/2021)

Eleccions a Director/a de Departament

Sorteig de la mesa electoral, presentació de candidatures i votació per a l'elecció de la direcció.
14/05/2021 -  12.30 h 2a convocatòria

Reunits en  Consell Extraordinari de Departament el dia 14/5/2021 a les 12.30 h en segona convocatòria, es procedeix al sorteig de la mesa electoral, a la presentació de candidatures i a la votació per a l'elecció de direcció.

 • SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL
  • PRESIDENTE (PDI): JOAQUIM ESPINÓS FELIPE
  • SECRETARI (PAS): JOAQUIM MUÑOZ VICENTE
  • VOCAL (ALUMNAT): Mª PILAR BAÑÓN FERRERO
 • PRESENTEN CANDIDATURES
  • Dra. MARINELA GARCIA SEMPERE
 • Després de votació i escrutini resulta triada
  • Dra. MARINELA GARCIA SEMPERE

 

 

 

 

Departament de Filologia Catalana


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464