Saltar apartados

Rafael Alemany Ferrer


 
Categoría administrativa:

  Catedrático de Universidad de Filología Catalana

Perfil:

  Literatura Catalana Medieval

 

  • DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico: rafael.alemany@ua.es

Teléfono: +34 965 90 3400

Extensión: 3908

Fax: +34 96 590 9330

Ubicación del despacho Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letras, edificio I, 3ª planta (Código Sigua: 0020P3009)

Horario de tutorías: lunes y miércoles, de 12h a 14h.
  • DOCENCIA 2020/21

30035      LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XV (I) (TEO)                          

30035      LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XV (I) (PRA)                          

30042      LITERATURA CATALANA SEGLE XV (II) (TEO)                              

30042      LITERATURA CATALANA SEGLE XV (II) (PRA)

 

  • BREVE CURRÍCULUM

1. Biografia acadèmica 

 Llicenciat en Filosofia i Lletres (Sec. Filologia Hispànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona (1975) i doctor en la mateixa titulació i especialitat per la Universitat d'Alacant (1981). Becari d'investigació adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (1976-78). Ha desplegat la seua activitat docent i investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona -professor encarregat de curs (1975-76)-, a la Universitat de València -professor encarregat de curs (1976 i 1980) i professor ajudant (1976-80)- i a la Universitat d'Alacant (professor encarregat de curs (1981-82), professor adjunt contractat (1982-85), professor titular d'universitat (1985-96) i catedràtic d'universitat (des del 1996). Paral·lelament, ha estat professor convidat de diverses universitats, com ara la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1986, 1987 i 1995), la Universitat Autònoma de Barcelona (1989), la Universitat de les Illes Balears (1991), la Universidad Complutense de Madrid (1991), la Universidade de Santiago de Compostela (1991), la Universidade da Coruña (1991), la Università degli Studi di Napoli L'Orientale (1993) i la Universitat de Barcelona (1995). Finalment, ha estat professor agregat i catedràtic d'Ensenyament Mitjà (1978-82) i membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-16).

 

2. Línies d'investigació 

 Com a investigador, es va iniciar dins l'àmbit de la literatura castellana medieval (anàlisi literària i edició de textos) sota la direcció del Dr. Francisco Rico Manrique (Universitat Autònoma de Barcelona). Posteriorment, es va reorientar vers l'estudi de la literatura catalana del  mateix període, sota els auspicis del Dr. Martí de Riquer Morera (Universitat Autònoma de Barcelona). Dins d'aquesta última parcel·la, el seu centre d'atenció principal l'ha constituït la producció literària dels autors valencians del s. xv (el poemari d'Ausiàs March, el Tirant lo Blanc, l'Espill de Jaume Roig, la Vita Christi de sor Isabel de Villena i les narracions mitològiques de Joan Roís de Corella) i de l'escriptor mallorquí Anselm Turmeda.

Per altra banda, ha treballat en l'elaboració de corpora lexicogràfics i concordances de textos valencians antics, així com en la de repertoris bibliogràfics sistemàtics, generals o específics, referits a literatura catalana medieval. Subsidiàriament, ha fet, a més, alguna incursió en els àmbits de l'status planning i del corpus planning de la llengua catalana, fruit de la seua tasca com a primer director del Secretariat de Normalització Lingüística de la Universitat d'Alacant (1986-1990) i d'acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2016).

La major part d'aquestes recerques s'han dut i es duen a terme en el marc de diversos projectes de recerca de convocatòria pública (Govern d'Espanya o Generalitat Valenciana), dels quals ha estat, en la pràctica totalitat dels casos, investigador o coinvestigador principal: "Edició filològica, estudi i concordances de textos medievals" (GV-2431/94), "Edició filològica, estudi i concordances de textos literaris medievals" (GV-3110/95), "El léxico literario valenciano del siglo XV" (PB97-0110), "Diccionario de las poesías de Ausiàs March" (BFF2002-01254), "Biblioteca de recursos multimedia de la obra Tirant lo Blanc" (BFF2002-01273), "Corpus bibliográfico informatizado de la literatura catalana medieval, I" (FFI2008-00826/FILO), "Edición paleográfica digital de los testimonios manuscritos de las poesías de Ausiàs March" (FFI2010-21453-C2-01 [subprograma Filo]) o "Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos, en su contexto literario" (FFI 2014-52380-C2-1-P).

 

3. Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau 

 En l'apartat de tesis doctorals que ha dirigit s'inclouen, per una part, les de Vicent Martines Peres (1993), Marinela Garcia Sempere (1997), Josep Lluís Martos (1999)  i Joan Maria Perujo Melgar (2015), dedicades, respectivament, a l'edició i estudi de la versió catalana de la Queste del Saint Graal, Lo Passi en cobles, les narracions mitològiques de Joan Roís de Corella i les Històries troianes. Per altra part, cal esmentar les tesis d'Héctor Gonzàlvez Escolano (2003) [codirigida amb el Dr. Josep Martines Peres] i Eduard Baile López (2013), totes dues centrades en l'elaboració dels corpora lexicogràfics general de l'Espill de Jaume Roig i parcial del Tirant lo Blanc, respectivament. A aquestes tesis s'ha d'afegir la de Llúcia Martín Pascual (1994), sobre els motius animals en la literatura catalana medieval. Entre d'altres tesis en curs sota la seua tutela, es troba a punt de ser defensada la d'Àngel Lluís Ferrando, al voltant de les composicions musicals relacionades amb el Tirant lo Blanc, codirigida per la Dra. Martín. Altrament, ha dirigit una trentena de treballs de recerca predoctorals (memòries de llicenciatura, treballs per a l'obtenció del DEA, treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster), sobre temàtiques relacionades, substancialment, amb les literatures catalana i castellana de l'Edat Mitjana, la lexicografia catalana del mateix període i les literatures ibèriques comparades.     

 

 4. Col·laboració en investigació 

 Al marge de la recerca ordinària desenvolupada des del 1987 al si del Departaments de Filologia Àrab, Catalana i Francesa, primer, i, després, del de Filologia Catalana -la fundació del qual, el 1991, promogué durant el seu mandat com a director del primer d'aquests dos departaments, tot passant-ne a ser el primer director (1991-1998)-, és membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana des de la seua fundació (1995), del qual és membre de la Secció de Literatura Medieval i n'ha estat vicedirector en un primer període (1995-2001) i director amb posterioritat (2001-2003). Pertany a diverses entitats científiques, nacionals i internacionals, en algunes de les quals ha ocupat llocs directius: Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGyC) -n'és vicepresident-, Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM) -n'ha estat vicepresident-, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (n'ha estat vicesecretari), North American Catalan Society (NACS), Sociedad d'Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR), Société Internationale Renardienne i Asociación Internacional de Hispanistas (AIH).

 Dins l'àmbit de les plataformes editorials de publicacions de l'àmbit acadèmic, ha estat director de les col·leccions de llibres "Biblioteca de Filologia Catalana" (del Departament homònim de la Universitat d'Alacant) i "Symposia Philologica" (de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana), així com de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, del Consell de Redacció de la qual també ha format part. Actualment és vicepresident del Consejo de Publicaciones de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, així com membre del Consell de Redacció de 1616. Anuario de Literatura Comparada, del Comité Científic de Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries), del Comité Assessor de Magnificat. Cultura i Literatura Medievals, del Comité Editorial d'Ítaca. Revista de Filologia i de l'Advisory Board de la revista Translat Library. Anteriorment, ha estat membre del Comité de Redacció de les revistes Anales de Literatura Española i L'Espill, a més de membre del Consell Assessor de la col·lecció literària "L'Estel", de l'Editorial Tres i Quatre, i del Comité Editor de la sèrie Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. A més a més, a hores d'ara col·labora com a revisor d'algunes revistes, com ara l'Anuario de Estudios Medievales i 1616. Anuario de Literatura Comparada.

 

És avaluador de projectes científics per a l'Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Govern d'Espanya i per a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

 

 5. Publicacions (selecció)

 5.1. Llibres propis

 ·         [Director, a més de coautor amb Marinela Garcia, Héctor Gonzàlvez, Francesc X. Llorca, Josep M. Manzanaro, Llúcia Martín, Josep Ll. Martos, Sandra Montserrat i Joan M. Perujo], Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March, València, Denes, 2008. ISBN 978-84-06-96545-87-8.

 ·         Introducció al "Tirant lo Blanc", Alzira (València), Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Bromera, 2007. ISBN 978-84-9824-240-9.

 ·         [Amb Vicent Martines, Llúcia Martín, Marinela Garcia i Joan M. Perujo] Concordança de la Vita Christi de sor Isabel de Villena, publicació en CD-Rom, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana - Secretariat de Publicacions de la Universitat d'Alacant, 1996. ISBN 84-7908-304-2.

 ·         Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval, Alacant, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, 1995 (2a edició revisada, corregida i augmentada, 1997). ISBN 84-7908-234-8.

 ·         Adolf Salvà: De la marina i muntanya (folklore), edició i estudi, amb pròleg d'Enric Balaguer, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 1988. ISBN 84-7784-004-0.

 ·         [Amb María Luisa Cabanes, Antonio Couto i José Hinojosa] Carta de poblament de Benidorm/Carta puebla de Benidorm, edició del text llatí, estudi introductori, notes, i traduccions catalana i castellana, Alcoi, Ajuntament de Benidorm, 1988. ISBN 84-600-4857-8.

 ·         [Amb Robert B. Tate] Alfonso de Palencia: Epístolas latinas, edició, traducció castellana, introducció i notes, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1984. ISBN 84-7488-095-5.

 

5.2. Llibres col·lectius editats

 ·         [Amb Francisco Chico Rico] Literatures ibèriques medievals comparades / Literatura ibéricas medievales comparadas, Alacant, Universitat d'Alacant - Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012. ISBN 978-84-608-1238-8. http://www.cervantesvirtual.com/obra/literatures-iberiques-medievals-comparades-literaturas-ibericas-medievales-comparadas/

 ·         [Amb Francisco Chico Rico] Ciberliteratura i comparatisme / Ciberliteratura y comparatismo, Alacant, Universitat d'Alacant / Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012. ISBN 978-84-608-1237-1. http://www.cervantesvirtual.com/obra/ciberliteratura-i-comparatisme-ciberliteratura-y-comparatismo/

 ·         [Amb Francisco Chico Rico] Literatura i espectacle / Literatura y espectáculo, Alacant, Universitat d'Alacant / Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012. ISBN 978-84-608-1239-5 http://www.cervantesvirtual.com/obra/literatura-i-espectacle-literatura-y-espectaculo/

 ·         [Amb Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro] Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, 3 vols., Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005. ISBN de l'obra completa: 84-608-0302-3 http://www.ahlm.es/IndicesActas/Alicante05.htm

 ·         Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999. ISBN: 84-7908-454-5.

 ·         Ausiàs March: textos i contextos, Alacant-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Departament de Filologia Catalana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997. ISBN 84-7826-872-3.

 ·         [Amb Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer] Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991), 3 vols., Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. ISBN de l'obra completa 84-7826-446-9.

 ·         Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Alacant, Universitat d'Alacant - Ajuntament de Benidorm, 1988. ISBN 84-86.809-02-9.

 ·         Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Universitat d'Alacant - Ajuntament de Benidorm, 1987. ISBN 84-600-4856-X.

 ·         La cultura valenciana ahir i avui, Alacant, Universitat d'Alacant - Ajuntament de Benidorm, 1986. ISBN 84-600-4390-8.

 

5.3. Capítols en llibres col·lectius

 ·         «La Cántica Espiritual de la primera edición de las poesías de Ausiàs March», dins Isabella Tomassetti (coord.), Avatares y perspectives del medievalismo ibérico, II, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2019, pp. 999-1013. ISBN de l'obra completa 978-84-17107-88-8. http://hdl.handle.net/10045/95881

 ·         «El léxico médico de las poesías de Ausiàs March y su dimensión literaria», dins Gema Vallín (ed.), Enfermedades, médicos y pacientes en la literatura, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2018, pp. 155-174. ISBN 978-84-16187-99-7. http://hdl.handle.net/10045/87247

 ·         «Guerra, amor y muerte en las narraciones mitológicas de Joan Rois de Corella», dins Constance Carta, Sarah Finci i Dora Mancheva (eds.), Antes se agotan la mano y la pluma que su historia / Magis deficit manus et calamus quam eius historia. Homenaje a Carlos Alvar, I: Edad Media, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 433-446. ISBN 978-84-943903-4-0 (vol. I) ISBN 978-84-943903-6-4 (obra completa). http://hdl.handle.net/10045/60467

 ·         «Els elements d'articulació interna de les proses mitològiques de Joan Roís de Corella», dins Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata / Mediaeval Studies in Honour Curt Wittlin / Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015, pp. 33-50. ISBN 978-84-606-8839-6. http://hdl.handle.net/10045/48121

 ·         «Las reescrituras de un franciscano islamizado: Anselm Turmeda», dins Cesc Esteve (ed.), El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, Publicaciones del SEMYR, 2014, pp. 229-242. ISBN 978-84-941708-3-6. http://hdl.handle.net/10045/41804

 ·         «Los perfiles diversos de la seducción en el Tirant lo Blanc», dins Patricia Cifre Wibrow i Manuel González de Ávila (eds.), Culturas de la seducción, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 2014, pp. 141-148. ISBN: 978-84-9012-447-5. http://hdl.handle.net/10045/45710

 ·         «La parodia en la Disputa de l'ase de Anselm Turmeda», dins Mercedes Brea, Esther Corral i Miguel A. Pousada (eds.), Parodia y debate metaliterarios en la Edad Media,
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013, pp. 335-348. ISBN 978-88-6274-497-3. http://hdl.handle.net/10045/35460

 ·         «La interacción de lo humano y lo divino en la Vita Christi de sor Isabel de Villena», dins Antonia Martínez Pérez i Ana Luisa Baquero Escudero (eds.), Estudios de Literatura medieval. 25 Años de la AHLM, Murcia, Universidad de Murcia, 2012, pp. 131-140. ISBN 978-84-15463-31-3. http://hdl.handle.net/10045/27141

 ·         «Tirant i Carmesina: complexitat d'una historia d'amor», dins José Manuel Fradejas Rueda,  Déborah Dietrick Smithbauer, Demetrio Martín Sanz i Mª Jesús Díez Garretas (eds.), Actas  del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond, I, Valladolid, Universidad de Valladolid / Ayuntamiento de Valladolid / 2010, pp. 297-310. ISBN 978-84-693-8468-8. http://hdl.handle.net/10045/17233

 ·         «La reescriptura fílmica del Tirant lo Blanc de Vicente Aranda», dins Josep Lluís Martos i Marinela Garcia (eds.), L'edat mitjana en el cinema i en la novel·la històrica, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2009, pp. 11-35. ISBN 978-84-608-0956-2. http://hdl.handle.net/10045/12138

 

5.4. Articles en revistes acadèmiques

 ·         «Une posible allusion parodique au Compromis de Caspe (1412) dans la Disputa de l'ase (1417-18) d'Anselm Turmeda», Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society, 31 (2019), pp. 1-11. ISSN 0935-4757. e-ISSN 1569-9951. DOI 10.1075/rein.00023.ale   http://hdl.handle.net/10045/106547

 ·         «L'anomenat 'Cant espiritual' d'Ausiàs March en els testimonis antics de l'obra del poeta», Revista Valenciana de Filologia, 1 (2017) pp. 13-33. ISSN 0556-705X. DOI 10.28939/rvf.v1i1.20. http://hdl.handle.net/10045/72247

 ·         «La intensificació retòrica dels elements morbosos en les faules mitològiques de Joan Roís de Corella: de la imitatio a la innovació estètica», Revista de Literatura Medieval, XXVIII (2016), pp. 55-97. ISSN 1130-3611. http://hdl.handle.net/10045/58905

 ·         «Insectes perspicaces dans une parodie des débats scolastiques», Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society, 25 (2012-2013 [2014]), pp. 1-10. ISSN 0925-4757 / e-ISSN 1569-9951. DOI 10.1075/rein2501.ale. http://hdl.handle.net/10045/39903

 ·         «Una visión filógina de Eva y María Magdalena», Cultura Neolatina, LXXII, 3-4 (2012), pp. 199-223. ISSN 0391-5654. http://hdl.handle.net/10045/28498

 ·         [Amb Francesc Xavier Llorca Ibi] «El lèxic mariner de les poesies d'Ausiàs March i la seua dimensión poètica», Catalan Review, XXIV (2010), pp. 121-138. ISSN 0213-5949. http://hdl.handle.net/10045/21135

·         «Els amors dels parents de Tirant amb les parentes de Carmesina», Tirant, 11 (2008), pp. 5-18.  http://parnaseo.uv.es/tirant.htm

 ·         «La diversitat polifònica del discurs amorós en el Tirant lo Blanc», Estudi General (=Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats, II), 22 (2002), pp. 393-408. http://hdl.handle.net/10045/12392

 ·         «La reutilització de les fonts en el Tirant lo Blanc», Caplletra, 23 (tardor 1997), pp. 11-26. https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/7290

 ·         «Ausiàs March ante la tradición trovadoresca», Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, V (1996 i 1997), pp. 351-365. http://hdl.handle.net/10045/21135

 

 

6. Beques rebudes, premis i distincions (selecció)

·         Beca-sou del Ministeri d'Educació i Ciència (1973-1975).

·         Beca del Patronat Alacantí d'Estudis Superiors per a realitzar estudis de 2n cicle en la Universitat Autònoma de Barcelona (1973-1975).

·         Beca de l'Instituto de Estudios Alicantinos per a la realització de la tesi doctoral (1976).

·         Beca del Pla de Formació del Personal Investigador del Ministeri d'Educació i Ciència (1976-1978).

·         Premi Extraordinari de Llicenciatura (Universitat Autònoma de Barcelona, 1976).

·         Premi Extraordinari de Doctorat (Universitat d'Alacant, 1981).

·         Membre d'honor del Patronat Municipal de Cultura de Benidorm (1982-1983).

·         Acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2016)

·         President d'Honor dels Premis Literaris "25 d'abril"-Vila de Benissa (2002).

·         Membre del Comité d'Honor de la X i XI Setmanes de Música Sacra de Benidorm, (2005 i 2006).

·         Distinció Cultural 9 d'Octubre de l'Ajuntament de Benidorm (2010).

·         Membre de Honor de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (des del 2013).

·         Membre del Consell Assessor de la Fundació Cultural Capella de Ministrers (des del 2016).

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464