Saltar apartados

Josep Martines Peres

Categoría administrativa:

Profesor titular de universidad

Perfil:

Semántica i gramática

 

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico: josep.martines@ua.es

Teléfono: +34 96 590 3400

Extensión: 2568

Fax: +34 96 590 9330

Ubicación del despacho: Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letrss, edificio I, 3ª planta (Código Sigua: 0020P3016)

 

DOCENCIA: 2020/21

INVESTIGACIÓN ACTUAL

BREVE CURRÍCULUM

 

DOCENCIA 2020/21

12054 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA grup 1 (TEO)

12054 COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA grup 1 (PRA)

30040 SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES grup 1 (TE0)

30040 SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA CATALANES grup 1 (PRA)

 

 

INVESTIGACIÓN ACTUAL

-Semántica diacrónica. Cambio lexicosemántico. Contacto de lenguas. Semántica cognitiva. Pragmática diacrónica

-Lexicografía histórica. Lexicografía y estandarización

-Sintaxix diacrónica

-Terminología i neología

-Toponimia

-Lingüística de corpus

-Enseñanza de la lengua en primaria, secundaria y bachillerato

 

 • BREVE CURRÍCULUM    

Maestro de primaria (especialidad Filología Inglesa, 1984), Licenciado en Filología Catalana (1986), máster en Toponimia por la Universidad de Valencia (1992), Doctor en Filología Catalana (1997), es actualmente profesor titular de la Universidad de Alicante (acreditado como catedrático). Es miembro del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana, del cual ha sido también secretario. Es miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes (Sección Filológica, 2005) y de la Academia Valenciana de la Lengua. Ha actuado como especialista de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la Universidad de Alicante por la asignatura de Valenciano: lengua y literatura (1993-2016). 

Tesis dirigidas: 4 tesis doctorales leidas y 7 en curso de realización. Todas tienen que ver con la semántica y la sintaxis diacrónica, con la lexicografía y la historia del léxico. 

Docencia: Ha impartido asignaturas como por ejemplo Semántica y lexicología, Sintaxis, Fonética y fonología, Gramática histórica, o Terminología y lenguajes de especialidad. Ha participado en cursos de doctorado y másteres universitarios 

 

Proyectos de investigación en que participa 

 1. Gramática del Catalán Antiguo (investigador principal; MICINN, FF12009-13065, FILO). Ha permitido constituir el corpus para la redacción de la gramática del catalán antiguo (cf. infra).

 2. Gramàtica del català antic (codirigida con Manuel Pérez-Saldanya, Universitat de València): gramática histórica de la lengua catalana (desde los orígenes hasta la edad moderna).

 3. Gramàtica del Català Modern (1601-1834) (investigador principal; MINECO, Ref. FFI2012-37103). Ha permès de constituir el corpus per a una futura Gramàtica del català modern.

 4. Proyecto institucional europeo isic-vitra (dirigido por Vicent Matines, Universidad de Alicante). Dins aquest projecte hi ha constituït un grup d'investigadors i becaris vinculats a la recerca en semàntica i sintaxi diacròniques i lingüística de corpus.

 5. Constitució del corpus textual per a l'elaboració d'una gramàtica antiga del català antic (orígens/ 1600) (dotado por l'Institut d'Estudis Catalans (IEC))

 6. Constitució del corpus textual per a l'elaboració d'una gramàtica antiga del català modern (1601-1833) (dotado por l'IEC)

 7. Xarxa NEOXOC (xarxa d'estudi de la neologia; Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat d'Alacant, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Perpinyà, Govern d'Andorra).

 

Libros (sólo como autor o coautor)

 

 1. Martines, Josep & Manuel Pérez-Saldanya (2009) (ed.): Per a una gramàtica del català antic, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

 2. Martines, Josep (2010): L'anomenat "lo neutre". L'expressió de l'abstracció en català. Una aproximació diacrònica, València/ Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/ Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 3. Martines, Josep (2012): El valencià del segle XIX. El lèxic: l'aportació del «Diccionario valenciano» de Josep Pla i Costa, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.

 4. Ha sido autor y coordinador de varios libros para la enseñanza de la lengua en primaria, secundaria y bachillerato en editoriales valencianas y de diccionarios para el editoral Larousse. 

 

Artículos y capítulos de libros (una selección)

 

 1. Martines, J. (1995): "El sufix -aire al País Valencia", Estudis de llengua i literatura catalanes/ XXXIV, 229 - 263.

 2. Cano, M. A. & J. Martines (1998): "Cap a una teoria lingüística de la toponímia des de l'òptica de la lingüística cognitiva. Estudios de Lingüística Cognitiva, 1, Universitat d'Alacant, 247-264.

 3. Martines, J. (1999): "La proximitat lèxica entre el català i l'aragonés a propòsit de bard, brull, caragina i xafardejar", Actas d'a I Trobada d'Estudios y Rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatura, Osca, Instituto d'Estudios Altoaragoneses & Consello d'a Fabla Aragonesa, 125-162.

 4. ___ (1999): "Sobre una construcció sintàctica catalana una mica controvertida: "ser + de + infinitiu". E si de dos mals lo menor és de elegir, qual serà l'altre, si la mort per menor elegexes (Joan Roís de Corella), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 211- 264.

 5. ___ (1999): "Dues petites aportacions al lèxic de la ramaderia", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,75, 605-616.

 6. ___ (2000): "Una família lèxica conflictiva?: saga, +sagar, assagar (?) i assagador o assegador", Butlletí de la Societat d'Onomàstica, 82, 115-133.

 7. ___ (2000): "L'aportació del Josep Antoni Cavanilles a la terminologia botànica catalana. Un avanç. Actes del I Col·loqui Internacional d'Història dels llenguatges iberoromànics d'especialitat (s. XVII-XIX): solucions per al futur. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 243-262.

 8. ___ (2000): "El canvi lèxic en català (ss. XVI-XX). Una aproximació des de la lexicologia diacrònica cognitiva (I). Les novetats i la llengua catalana", Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 35-65.

 9. ___ (2000): "Els noms dels llocs i l'estudi del lèxic, a propòsit de atzavara, farigola i bruc", Estudis de toponímia valenciana, València, Denes, 33-69.

 10. ___ (2000): "L'expressió de les emocions i la creativitat lèxica: estimar 'amar', entre l'eufemisme i la metàfora cultural", Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santander, Universidad Menéndez Pelayo, 2, 1221-1243.

 11. ___ (2000): "Sobre una altra construcció sintàctica catalana força controvertida (I): 'en + infinitiu' temporal al País Valencia", La lingüística de Pompeu Fabra, Alacant, IIFV, p.127-164.

 12. ___ (2002): "Sobre ataüllar, traüllar i traucar", Estudis del valencià d'ara. València, Denes, 309-326.

 13. ___ (2002): "El valencià vehicle de la difusió del coneixement", Canelobre, 47, 145-163.

 14. ___ (2002): "L'aragonès i el lèxic valencià. Una aproximació", Caplletra, 32, 157-201.

 15. ___ (2004): "Els llibres de privilegis reials valencians: una font per a l'estudi de la llengua", dins Juan Antoni Barrio (ed.), Los cimientos del estado en la Edad Media. Cancellerías, notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media, Marfil, Alcoi, 345-369.

 16. ___ (2005): "La llengua antiga i els usos sintàctics contemporanis. L'expressió de la intensitat", Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 15 i 16 d'octubre de 2004, IEC, Barcelona, 2005, 31-98.

 17. ___ & M. Guardiola & H. Gonzàlvez & S. Montserrat (2005): "Lèxic i identitat: lexicografia i estandardització al País Valencià (Guia d'usos lingüístics, ii, Aspectes lèxics de l'Institut Interunivesitari de Filologia Valenciana", dins Bàrbara Roviró et al. (ed.), Normes i identitats. Normen und Identitäten, Titz, Axel Lenzen Verlag, 193-213.

 18. ___ (2006): "La documentació llatina del Regne de València (s. xiii) font per a la història del lèxic català", dins Aires A. Nascimento/ Paulo F. Alberto, iv Congresso Internacional de Latim Medieval Hispânico. Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005. Actas, Centro de Estudios Clássicos, Facultade de Letras de Lisboa, Lisboa, 2006, 651-665.

 19. ___ (2006): "El migjorn valencià dins l'obra lingüística de Manuel Sanchis Guarner", dins Santi Cortés & Vicent Josep Escartí, Manuel Sanchis Guarner. Un humanista valencià del segle xx, València, AVL, 44-73.

 20. ___ (2007): "Notes lèxiques sobre el bell catalanesc del migjorn extrem del Regne de València a l'edat mitjana", dins Canelobre, 52, 14-28.

 21. ___ (2009): "L'expressió de l'abstracció i estudi de les traduccions. Les Poesies d'Ausiàs Marc i la traducció espanyola de Baltasar de romaní", Estudis Romànics, 31, 105-140.

 22. ___ (2009): "El contacte del català amb la llengua dels aragonesos al s. xiii al País Valencià: influència sobre el lèxic", Caplletra, 46, 61-88.

 23. ___ & S. Montserrat (2009): "La llengua de les Poesies d'Ausiàs Marc. Un tast de la sintaxi (i)", dins Journal of Catalan Studies, 12, 1-32 (http://www.anglo-catalan.org/jocs/12/articles.html).

 24. ___ & M. Pérez-Saldanya (2009): "Per a una gramàtica del català antic", dins Josep Martines & Manuel Pérez-Saldanya (ed.), Per a una gramàtica del català antic, IIFV, Alacant, 7-39.

 25. ___ (2010): "La importància de la neologia per a les llengües romàniques: el cas del català", dins Maria Teresa Cabré, O. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente (ed.), Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques. IULA, Documenta Universitària, Barcelona, 157-174.

 26. ___ (2010): "L'article definit masculí abstracte de les codes de les oracions comparatives de desigualtat en català antic". Da Papa Borgia a Borgia Papa. Letteratura, lingua e traduzione a Valencia. Lecce, Pensa MultiMedia Editore, 221 - 224.

 27. ___ (2011): "Punxar i família, mossarabismes del català?", Caplletra, 52, 104-235.

 28. ___ (2012): "Història del lèxic i contacte de llengües. El català i l'aragonès al País Valencià a l'edat mitjana: un tast lèxic", dins Glòria Claveria Nadal, Margarita Freixas Alás, Marta Prat Sabater, Joan Torruella Casañas (ed.s), Historia del léxico: perspectivas de investigación, Iberoamericana/ Vervuert Verlag, Madrid/Frankfurt, 127-166.

 29. ___ & B. Montoya (2012): "Monocentrism vs. pluricentrism in Catalan", dins Augusto Soares da Silva, Amadeu Torres & Miguel Gonçalves (eds.), Línguas Pluricêntricas. Variação Linguística e Dimensóes Sociocognitivas, Braga, Universidade Católica Portuguesa, 185-195.

 30. ___ (2012): "El canvi semàntic a propòsit de enze, enza. Estudi del lèxic d'Enric Valor", Ítaca. Revista de Filologia, 2, 143-204.

 31. ___ (2012): "La integració conceptual o blending i l'arc de Sant Martí. Vers una semàntica cognitiva diacrònica i cultural", eHumanista/IVITRA, 2, 240-270. http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/2

 32. ___ (2012): "Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa", Antoni Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins, 941-998.

 33. ___ (2012): "Aproximació als aragonesismes del Llibre dels fets de Jaume I", dins El Llibre dels feits. Aproximació crítica, València, AVL, 2012, 101-116.

 34. ___ (2013): «El verb estimar i l'amor hereós i Joan Roís de Corella. Un acostament segons la pragmàtica diacrònica», Afers, 76, 1-24.

 35. ___ (2013): "Les paraules que encara no se n'han anat de Benimantell", Conèixer Benimantell, Alacant, Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, 111-132, 2013.

 36. ___ & Sandra Montserrat (2014): "Subjectivació i interferència en l'evolució semàntica i en l'inici de la gramaticalització de jaquir (segles XI-XII)", Caplletra, 56, 185-211.

 37. ___ (2015): "Diacronia i neologia: canvi semàntic, subjectivació i representació del pensament. El català esmar, des de 'taxar' fins a 'inferir' i 'imaginar' i mès enllà", Caplletra, 59, 221-248.

 38. ___ (2015): "Semantic change and intersubjectification: The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan", Catalan Journal of Linguistics, 14, 79-111. http://revistes.uab.cat/catJL

 39. ___ (en prensa): "L'émergence des futurs épistémiques romans. L'exemple du catalan médiéval du xiiie siècle». Baranzini, Laura et al. (eds), Le futur dans les langues romanes, Berne, Peter Lang.

 40. ____ (en prensa): "La història del lèxic i els corpus textuals i lexicogràfics: una ullada sobre escombrar i agranar". Perea, Pilar (ed.). Universitat de Barcelona.

 

Departamento de Filología Catalana


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464