Saltar apartados

M. Isabel Guardiola Saval


Maribel GuardiolaCategoría administrativa:

Profesora Titular de Universidad

Perfil:

Lengua catalana

 

DATOS DE CONTACTO

Dirección electrónica: maribel.guardiola@ua.es

Teléfono: +34 965 90 3714

Extensión: 3714

Fax: +34 96 590 9330

Ubicación del despacho: Departamento de Filología Catalana, Facultad de Filosofía y Letras, edificio I, 3ª planta (Código Sigua: 0020P3007)

 

INVESTIGACIÓN ACTUAL

BREVE CURRÍCULUM

 

DOCÈNCIA 2019/20

17502 PRÀCTICUM II (MESTRE PRIMÀRIA) grup 11

17513 LENGUA CATALANA I PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA  grup 5 (PRA)

30030 MORFOLOGIA CATALANA grup 1 (TEO)

30030 MORFOLOGIA CATALANA grup 1 (PRA)

 

Lineas de investigación actuales

a.  Lexicografia histórica

b. Terminología y neología

c. Toponimia

d. Lingüística de corpus

e. Enseñanza de la lengua

 

BREVE CURRÍCULUM

1.       Biografia acadèmica 

Soc nascuda a Bolulla (la Marina Baixa) el 1973.

L'any 1996 em vaig llicenciar en Filosofia i Lletres (Filologia), orientació Filologia Valenciana per la Universitat d'Alacant i el 2000 vaig obtenir també la Llicenciatura en Filologia Hispànica per la mateixa universitat.

El 1999 em vaig llicenciar amb grau amb la tesina Diccionari de diccionaris valencians anteriors al 1851, dirigida pel  Dr. Jordi Colomina, i el 2004 vaig llegir la tesi doctoral El Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (1851) en la tradició lexicogràfica valenciana dirigida també pel Dr. Colomina dins del programa de doctorat de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat d'Alacant.

El 2006 vaig obtenir el Diploma universitari de postgrau en Terminologia i necessitats professionals de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra) amb l'aval de la Xarxa Iberoamericana de Terminologia.

Des del 2011 soc professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i des del 2017 soc acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 

2.      Línies d'investigació 

He centrat bàsicament la meua línia d'investigació en lingüística diacrònica, sobretot en lexicografia, tot i que també he treballat l'antroponímia, la cultura popular i la dialectologia i la lingüística computacional (traducció automàtica).

En la meua carrera acadèmica he participat en els projectes (nacionals, autonòmics, propis de la Universitat d'Alacant o privats) següents:

«Desarrollo de un sistema de traducción automática del castellano al balear, catalán y valenciano» (Universitat d'Alacant), per a l'elaboració del del traductor automàtic INTERNOSTRUM, dirigit per Mikel L. Forcada, 1999

«Tresor Lexicogràfic Valencià» (Universitat d'Alacant i Acadèmia Valenciana de la Llengua), dirigit per M. Antònia Cano, 2003-2004

«Estudio de locuciones verbales y elaboración de diccionarios electrónicos plurilingües» (Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana), dirigit per Pedro Mogorrón, 2005

«Diaval. Proyecto Diagnóstico del valenciano» (Universitat d'Alacant), dirigit per Carles Segura, 2006

«Bases para una gramática del catalán antiguo» (Ministerio de Educación y Ciencia), dirigit per Manuel Pérez Saldanya, 2005-2008

«Constitució d'un corpus textual per a una gramàtica del català antic (Gca)» (Institut d'Estudis Catalans), dirigit per Josep Martines, 2008-2010

«Atles interactiu d'entonació del valencià» (Universitat Autònoma de Barcelona i Acadèmia Valenciana de la Llengua), dirigit per Pilar Prieto, 2008-2011

«Gramática del catalán antiguo» (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigit per Josep Martines, 2010-2012

«Gramática del catalán moderno (1601-1833)» (Ministerio de Economía y Competitividad), dirigit per Josep Martines, 2013-2015

«Estudio lingüístico, diatópico y traductológico de las construcciones verbales fijas más usuales» (Ministerio de Ciencia y Tecnología), dirigit per Pedro Mogorrón, 2012-2014

«Elaboració d'un corpus oral dialectal del valencià col·loquial (CorDiVal)» (Generalitat Valenciana), dirigit per Andreu Sentí, 2017-2019

Xarxa NEOXOC (xarxa d'estudi de la neologia; Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Universitat d'Alacant, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Perpinyà, Govern d'Andorra), dirigit des de l'Observatori de Neologia, 2015-2016

«NADIC. Neologismes per a l'actualització del diccionari normatiu» (Institut d'Estudis Catalans), dirigit per Judit Freixa

«Continuación de la Gramática del Catalán Moderno (1601-1833)» (Ministerio de Ciencia e Innovación), dirigit per Josep Martines, 2016-2018

«Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus», dirigit per Josep Martines, 2019-2021

 

3.      Direcció de tesis, treballs de màster i treballs de fi de grau (expliqueu els temes i en general el tipus de tesis i treballs que us interessaria dirigir). Indiqueu els nomes dels doctorands o doctorandes que heu dirigit i dirigiu actualment.

En el Grau en Filologia Catalana he dirigit treballs de final de grau relacionats, fonamentalment, amb la lexicografia i la terminologia, tot i que també he dirigit treballs relacionats amb la variació diastràtica.

L'ensenyament i l'ús de la llengua a les escoles són els eixos temàtics principals dels TFG que he dirigit en els graus en Educació Infantil i en Educació Primària.

Els treballs de final de màster que he dirigit estan relacionats amb els mateixos eixos temàtics presentats i també amb l'ensenyament de l'onomàstica i de la llengua oral.

 

4.      Col·laboració en investigació (expliqueu a quines institucions de recerca pertanyeu, si heu fet estades de recerca en altres universitats, si sou revisors per a revistes acadèmiques o editors, si dirigiu col·leccions, etc.)

Soc membre de l'ISIC-IVITRA i des del 2017 soc membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Així mateix, he col·laborat com a avaluadora de capítols de llibre i revistes científiques i d'especialització lingüística.

 

5.      Publicacions (selecció) (és difícil, però tracteu de triar aquelles que realment us interessa que es coneguen). Adjunteu enllaços si estan disponibles en línia.

5.1. Llibres propis

Ràro Diccionàrio Valenciàno-Castellano, ùnico, y singulàr de vòzes monosylabas de Carles Ros. Estudi introductori i edició de M. Isabel Guardiola i Savall, 2004, ISBN: 84-608-0165-9

[amb M. Àngels Diéguez] Els jóvens de la Marina. Estudi sociolingüístic, 1999, ISBN: 84-95015-32-3

[amb Vicent Beltran] Bolulla la Caramulla: cultura popular i llengua d'un poble de la Marina, 2005, ISBN: 84-7784-462-3

 

5.2. Llibres col·lectius editats i coordinació de revistes

[amb Dolores Azorín et al.] El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del mundo. Actas del II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica (CD), 2008, ISBN: 978-84-612-5923-6

[amb Vicent Beltran et al.] Actes del I Simposi "Ensenyament de la llengua: currículum, metodologia i planificació lingüística", 2009, ISBN: 978-84-608-0979-1

[amb Caterina Martínez] Ítaca. Revista de filologia, núm. 10 dedicat a «100 anys de Pompeu Fabra», 2020, ISSN: 2172-5500 (https://itaca.ua.es/issue/view/2019-n10)

 

5.3. Capítols de llibres

«L'aportació de Llombart al diccionari d'Escrig», en Vicent Josep Escartí & Rafael Roca (cur.), Constantí Llombart i el seu temps, 2005, 233-255

«El diccionari de Constantí Llombart, novetats microestructurals», en Estudis de Llengua i Literatura catalanes/LIV. Homenatge a Joseph Gulsoy, 2, 2007, 163-196

«Descriptors hidronímics en la lexicografia valenciana», en Estudis Filològics en homenatge a la professora M. Antònia Cano, 2014, 185-211

«Onomatopeies en el Tresor lexicogràfic valencià (TLV)», en Estudis Filològics en homenatge al professor Jordi Colomina, 2017, 79-95

«Tresors lexicogràfics: el Tresor lexicogràfic valencià (TLV)», en Maria Pilar Perea & Àngels Massip-Bonet (eds.) Noves aproximacions a la lexicografia dialectal, 2018, 27-46

[amb M. Antònia Cano] «Benimantell: passat àrab», en Estudis Filològics en homenatge al professor Joan J. Ponsoda, 2014, 129-136

 

5.4. Articles en revistes acadèmiques

«El Silabario de vocablos Lemosines o Valencianos (1805) de Manuel Joaquim Sanelo. Aspectes estructurals», e-Humanista/IVITRA. Journal of Iberian Studies, volum 8, 2015, 639-655 (http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/8)

«El Diccionario valenciano-castellano (1851) de Josep Escrig i la proposta de recuperació del model ortogràfic tradicional», Revista de Filología Románica, núm. 1 vol. 33, 2016, 85-103 (http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/issue)

«Diccionaris de diccionaris o tresors lexicogràfics», Estudis Romànics [Institut d'Estudis Catalans], vol. 39, 2017, 427-436 (http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=null&subModuleName=&idColleccio=42)

«Síntesi d'estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre», e-Humanista/IVITRA. Journal of Iberian Studies, vol. 14, 2018, 469-486 (https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/14)

 

6. Beques rebudes i premis

He rebut diverses ajudes econòmiques per a fer treballs de recerca relacionats amb les matèries d'investigació assenyalades, com ara, els projectes de la tesina i la tesi doctoral, una part de la faena prèvia que va conduir a l'elaboració del llibre Bolulla: estudi lingüístic, toponímic i aportacions de cultura popular (amb Vicent Beltran) o el projecte DIAVAL (amb Carles Segura, Vicent Beltran, Jaime Climent i Sandra Montserrat). Així mateix, vaig guanyar el Premi Maria Ibars a la Renovació Pedagògica de l'Excma. Diputació d'Alacant (amb M. Àngels Diéguez), pel treball Coneixement, ús i actituds sociolingüístiques en secundària.

Vaig obtindre el Premi Extraordinari de Llicenciatura en Filologia Hispànica orientació Filologia Valenciana per la Universitat d'Alacant i he sigut becària de col·laboració del Departament de Filologia Catalana, becària d'investigació en el projecte d'elaboració del traductor automàtic INTERNOSTRUM i becària Predoctoral de Formació de Personal Investigador per a la realització de la tesi doctoral.

 

Department of Catalan Studies


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464