Saltar apartados

Brauli Montoya Abat

Categoría administrativa:

Catedrático de Universidad

Perfil:

Sociolingüística

 

 • DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico: brauli.montoya@ua.es

Teléfono: +34 96 590 3400

Extensión: 3010

Fax: +34 96 590 9330

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras I, 3ª planta (Código Sigua: 0020P3008)

Horario de tutorías:

 • Primer cuatrimestre: martes de 9'00 a 11'00 y de 17'00 a 19'00 h.
 • Segundo cuatrimestre: lunes y martes de 9'00 a 10'00 y de 12'00 a 13'00 h.
 • DOCENCIA 2018/19

30014       HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA CATALANA grupo 01(TEO)                   

30014       HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA CATALANA grupo 01(PRA)

32521       CATALÁ ORAL grupo 1 (TEO)

32521       CATALÁ ORAL grupo 1 (PRA)

 • DOCENCIA 2016/17

30014       HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA CATALANA grupo 01(TEO)                   

30014       HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA CATALANA grupo 01 (PRA)

30099       TRABAJO FIN DE GRADO LINEA FILOLOGIA CATALANA (PRA)

32521       CATALÁN ORAL (TEO)

32521       CATALÁN ORAL (PRA)

 

 • INVESTIGACIÓN ACTUAL
 • Interrupción y revernacularización de la transmisión lingüística intergeneracional
 • Estudio de la lengua coloquial del pasado en situación de sustitución lingüística
 • Planificación lingüística y modelos de lengua catalana en el País Valenciano 

 

 • BREVE CURRÍCULUM

Titulación

 • Licenciado en Filología Catalana per la Universitat de Barcelona (1979).
 • Doctorado en Filosofía y Letras (sección de Filología Catalana) per la Universidad de Alicante (1985).

Entidades académicas i profesionales

 • IIFV: Instituto Interuniversitari de Filologia Valenciana (desde 1999).
 • IEC: Institut d'Estudis Catalans, Secció Filològica (desde 2002).
 • AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua (desde 2016).

Entidades profesionales

 • AILLC: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (desde 1982).
 • SOCS: Societat Catalana de Sociolingüística (desde 1991).
 • CRUSCAT: Coneixements, Usos i Representacions del català (desde 2004).
 • Société de Linguistique Romane (desde 2009).

Grupos actuales de investigación

 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats (des del 13/10/2008). Grupo de la Universitat de Alicante dirigido por Vicent Martines Peres.
 • Explanat: recerques de llengua i literatura catalanes (desde el 4/11/2014). Grupo de la Universitat de Alicante dirigido por Marinela Garcia Sempere.

Selección de publicaciones

(1982): "Los islotes lingüísticos de Aspe y Elda en el Vinalopó Medio". Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 35, 119-134.

(1986): Variació i desplaçament de llengües a Elda i a Oriola durant l'Edat Moderna. Alacant: Diputació Provincial.

(1989): "Un repte per a la lingüística històrica: copsar la llengua parlada del passat". Caplletra, 6, 71-88.

(1989): Sociolingüística. València: Universitat de València (Coautoria: F. Gimeno).

(1989/90): La interferència lingüística al sud valencià.València: Generalitat Valenciana.

(1992): "Per una recerca de la llengua parlada en català". Miscel.lània Joan Fuster, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat de València / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. V, 391-417.

(1995): "L'observació del canvi fonològic en el català balear". M.T. Turell (ed.): Sociolingüística de la variació.  Barcelona: Promocions i Publicacions Universitàries, 1995, 165-219.

(1995): "Historical sociolinguistics: a current trend of research". Catalan Review,  IX/2, 291-315. Washington/Barcelona (Coautoria: M. R. Hernández, F. Gimeno).

(1996): Alacant: la llengua interrompuda. València: Denes editorial.

(1996): "Tipologia de parlants en una comunitat de parla amb interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional". Caplletra, 21, 1-23.

(1999): "La reconstrucció de la llengua oral a partir de la literatura popular escrita dels segles XVIII al XX". Actes de l'Onzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, II, 147-170.

(1999): "Use and disuse of Catalan anthroponyms in Elx, 1565-1738". Catalan Review, volume XIII, Numbers 1-2, 135-154 (Special issue dedicated to Prof. J. Gulsoy) [Washington/Barcelona] (Coautoria: Antoni Mas).

(2000): Els alacantins catalanoparlants: una generació interrompuda. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.

(2002): "Un capítol de la repressió sobre el català en la instrucció escolar: la Carta Orden  rebuda a Oriola el 1787". Estudis de llengua i literatura catalanes/XLV. Miscel·lània Joan Veny 1. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 237-277.

(2003): "L'oriolà: una varietat siscentista de la llengua catalana". Actes del Dotzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, volum III, 7-54.

(2003): "La atrofia en lenguas inmigradas. El caso del catalán de los mallorquines en La Argentina". (Coautoria: A. Jofre), Estudios Catalanes, I[Santa Fe, Argentina], 95-108.

(2006): Normalització i estandardització. Alzira: Bromera / Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

(2006): Història de la llengua catalana en un territori de frontera: Petrer (Vinalopó Mitjà). Alacant / Petrer: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Centre d'Estudis Locals del Vinalopó / Ajuntament de Petrer.

(2008): "La transmissió familiar del valencià", Llibre blanc de l'ús del valencià-II. Iniciatives per al foment del valencià. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 149-167.

(2009). "La doble frontera entre les llengües (social i territorial): el cas del sud valencià en els segles XV i XVI". T. Arnavielle & C. Camps (eds.), Discours et savoirs sur les langues dans l'aire méditerranéenne. Paris: L'Harmattan, 167-180.

(2009): "Phonological features of attrition. The shift from Catalan to Spanish in Alicante". James N. Stanford & Dennis R. Preston (eds.), Variation in indigenous minority languages. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 211-227.

(2010): "La legitimació possible al País Valencià". Treballs de Sociolingüística Catalana, 20, 211-227.

(2011). "Policies Promoting the Use of Catalan in Oral Communications and to Improve Attitudes towards the language". M. Strubell & E. Boix-Fuster (eds.) Democratic Policies for Language Revitalisation: the Case of Catalan. Hampshire & New York: Palgrave Mcmillan, pp. 150-181. (Coautoria: Emili Boix-Fuster i Joan Melià).

(2011). "Monocentrism vs. pluricentrism in Catalan", Augusto Soares da Silva, Amadeu Torres & Miguel Gonçalves (eds.) Línguas Pluricêntricas: Variação Linguística e Dimensões Sociocognitivas / Pluricentric Languages: Linguistic Variation and Sociognitive Dimensions. Braga: Aletheia, Publicações da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, 2011, pp. 185-196 (Coautoria: Josep Martines).

(2011): La transmissió familiar del valencià. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua (Coautoria: Antoni Mas).

(2012): "La transmissió lingüística intergeneracional del català al País Valencià. Una perspectiva territorial". Caplletra 53, 211-231 (Coautoria: Albert Fabà).

(2012): "Els primers 80 anys de repressió lingüística institucionalitzada al Regne de València (1707-1787)". eHumanista/IVITRA, núm. 2, 1-20.

(2012): "Language teaching and family linguistic transmission: two correlative factors in the Valencian Region (Catalan vs. Spanish)?". Sociolinguistic Studies, vol. 6.1, 45-63 (Coautoria: Antoni Mas).

(2012): "Rerefons lingüístic i mèdic d'un text sobre l'epidèmia de 1678 a Oriola (1: rerefons lingüístic)". Estudis Romànics [Institut d'Estudis Catalans], Vol. 34 (2012), p. 165-207 (Coautoria: Francesc Cremades).

(2013): "Rerefons lingüístic i mèdic d'un text sobre l'epidèmia de 1678 a Oriola (i 2: rerefons mèdic)". Estudis Romànics [Institut d'Estudis Catalans], Vol. 35 (2013), p. 139-171 (Coautoria: Francesc Cremades).

(2013): "Història social de la llengua: dels orígens als primers intents de normativització del català (segles IX-XV)". Aemilianense III, 163-197.

(2013): "L'ús comercial de la costa marítima d'Oriola: edició i notes onomàstiques i lingüístiques sobre el text d'un plet amb la ciutat d'Alacant (1643)". Scripta, núm. 2, pp. 139-169.

(2013): "La variació lingüística a la Governació d'Oriola". Treballs de Sociolingüística Catalana, 23, 103-115 (Coautoria Antoni Mas).

(2013). "Identitat valenciana i transmissió del valencià". Vicent Flor (ed.). Nació i identitats. Pensar el País Valencià. Catarroja: Editorial Afers, 97-118.

(2014): Llengua i identitat a Oriola en l'època foral. Oriola / Alacant: Ajuntament d'Oriola / Universitat d'Alacant (Coautoria: Antoni Mas i Jesús Millán).

(2014). "Patrons de comportament de la vocal neutra àtona en textos catalans orientals del segle XV". R. Casesnoves-Ferrer, Montserrat Forcadell i Núria Gavaldà (eds.), Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell. Barcelona: Documenta Universitària (Coautoria: Antoni Mas).

(2014). "Reproducció primària de la llengua i sistema escolar al Carxe, un enclavament catalanoparlant en una regió castellanoparlant (Múrcia)". Joan A. Argenter (ed.), Enclavaments lingüístics i comunitats locals. El català a Sardenya, al Carxe i entre els gitanos catalans de França, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans / Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural, pp. 187-208.

(2014): "Aproximació a la cronologia de la introducció del francès com a llengua vernacla a la Catalunya del Nord (segles XIX-XX)", Llengua, Societat i Comunicació, núm. 12, 32-39 [http://revistes.ub/index.php/LSC].

(2015): "«Quan parlava el castellà, se'm notava que jo era de otra nación». Interrupció de la transmissión del català i autoodi entre els arrossers valencians d'Isla Mayor (Sevilla, Andalusia)". Els Marges, núm. 106, primavera de 2015, 29-55.

(2016): "Del chauchau al fufifa: la llengua dels emigrants valencians i els seus descendents establits a Isla Mayor (Andalusia)", Revue de Linguistique Romane, Tome 80/ Nos 317-318, 161-194.

(2016): "Possibilitats i límits de la normativa ortogràfica". D. Casals i N. Nogué (eds.), Cent anys de Normes ortogràfiques, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 7-27.

(2017): La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina), Barcelona / Palma, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat de les Illes Balears.

(2017): "«Mé mon pare feia un dret de nos parlar francès». Testimoniatges de l'abandó del català a la Catalunya del Nord", Treballs de Sociolingüística Catalana, 27, 117-132.

(2018): Aproximació a la història social de la llengua catalana, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Bromera ("Biblioteca Essencial", núm. 18), Alzira.

(2018): "Aproximació a la cronologia de la substitució lingüística a Oriola durant el segle XVII", eHumanista/IVITRA 14, 526-543.

 

Department of Catalan Studies


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3410

Fax: (+34) 96 590 9330

Twitter: https://twitter.com/Catalana_UA

Facebook: https://www.facebook.com/FilCatAlacant/

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464